Algemene Voorwaarden

Bedankt voor uw interesse in mijntennisles.nl. We zien onszelf als positief, klantgericht en informeel. We hebben de juristen gevraagd om hiermee rekening te houden bij het opstellen van de Algemene Voorwaarden. Hierin zijn ze niet geslaagd... Maar dat maakt ons niet minder positief, klantgericht en informeel! :)

Laatst gewijzigd: 17 januari 2012

Als u een (proef)abonnement neemt op mijntennisles.nl gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden. Deze voorwaarden gelden voor alle producten en updates van mijntennisles.nl.

We willen u erop wijzen dat er geen garanties worden geboden voor de dienst. Ook wordt onze aansprakelijkheid door deze overeenkomst beperkt. Mijntennisles.nl mag u niet gebruiken om handelingen uit te voeren die bij wet verboden zijn. Hieronder vallen onder andere het versturen van spam en het aanbieden van materiaal dat auteursrechtelijk beschermd is. Ook mag u mijntennisles.nl niet beschadigen, opzettelijk overbelasten, uitschakelen of op een andere manier het gebruik van mijntennisles.nl voor andere negatief beïnvloeden.

Als klant van mijntennisles.nl bent u verantwoordelijk voor het beheer van de persoonsgevens van uw gebruikers/leerlingen. U heeft dan ook de plicht om, indien uw gebruikers/leerlingen u daarom verzoeken, de persoonsgegevens te verwijderen. Als uw gebruikers aangegeven hebben, dat ze berichten van mijntennisles willen ontvangen ('Houd me op de hoogte van interessante aanbiedingen en nieuwtjes' op het inschrijfformulier), kunnen de gegevens van uw gebruikers door mijntennisles.nl en onze partners gebruikt worden.

Als klant van mijntennisles.nl heeft u recht op ondersteuning/support. Wij streven erna om iedere vraag of melding binnen 48 uur in behandeling te nemen. We maken backups van de data. Aan het terugzetten van een backup zijn kosten verbonden.

De abonnementen op mijntennisles.nl worden per kwartaal afgesloten en gaan aan het begin van het kwartaal in. Het is niet mogelijk om een abonnement voor een deel van een kwartaal te nemen. De abonnementen worden automatisch verlengd. U dient uw abonnement voor het begin van een kwartaal te beindigen. De kosten voor het gebruik van mijntennisles.nl kunnen aangepast worden, maar we kondigen dat altijd vooraf aan.

Mijntennisles.nl komt in de beschikbare vorm ('as is'), inclusief eventuele fouten en zoals beschikbaar. We kunnen niet garanderen dat de informatie van de service correct of actueel is. U erkent en accepteert dat computer- en telecommunicatiesystemen niet foutloos zijn en dat perioden van onbeschikbaarheid kunnen voorkomen. We kunnen niet garanderen dat de service zonder onderbrekingen, op tijd, veilig en foutloos wordt uitgevoerd of dat gegevens niet verloren zullen gaan. Er worden geen beloften gedaan wat betreft de service. Mogelijk heeft u bepaalde rechten voortvloeiende uit lokale wetgeving. Bepalingen in deze overeenkomst zijn niet bedoeld om die rechten te beperken, indien van toepassing.

U kunt alleen directe schade op mijntennisles.nl verhalen tot een bedrag ter hoogte van uw servicekosten voor drie maanden. Verliezen zijn voorzienbaar voor zover deze konden worden verwacht door u en ons bij het aangaan van de overeenkomst. Overige schade, waaronder gederfde winst en bijkomende, bijzondere, indirecte en incidentele schade wordt niet vergoed. Ook wordt geen aanvullende schadevergoeding uitgekeerd.

Wij werken constant om mijntennisles.nl te verbeteren en kunnen daarom op elk gewenst moment en om elke reden mijntennisles.nl wijzigen. Bugfixes worden automatisch en kosteloos doorgevoerd. Het is mogelijk dat toekomstige functionaliteiten alleen tegen extra betaling beschikbaar zijn. Wij brengen u van tevoren op de hoogte van significante wijzigingen van de service. Als de service in zijn geheel wordt geannuleerd zonder reden, dan krijgt u de betaalde kosten voor de overgebleven periode terug.

U kunt contact met ons opnemen via email of telefoon, zoals vermeld op de contact-pagina van mijntennisles.nl. Deze overeenkomst wordt in elektronische vorm beschikbaar gesteld. Wij kunnen u, in elektronische vorm, informatie verzenden over mijntennisles.nl, aanvullende informatie en informatie die wij wettelijk verplicht zijn te geven. We kunnen u verplichte informatie geven via e-mail op het adres dat u heeft opgegeven bij het aanmelden. Kennisgevingen die via e-mail naar u zijn verzonden worden beschouwd als gegeven en ontvangen nadat de e-mail is verzonden. Als u niet akkoord gaat met het elektronisch ontvangen van kennisgevingen, moet u mijntennisles.nl niet meer gebruiken.

De inhoud van de service is volledig auteursrechtelijk beschermd door Copyright © 2012 mijntennisles.nl en/of de leveranciers van mijntennisles.nl. Alle rechten voorbehouden. De namen van echte ondernemingen en producten kunnen handelsmerken zijn van de respectievelijke eigenaren van deze rechten. Alle rechten die in deze overeenkomst niet expliciet worden toegewezen, worden voorbehouden.