LTC Plaswijck 62

Hier kan je je opgeven voor de tennislessen als je daglid of seniorlid bent. Jeugdleden ontvangen een uitnodiging met een andere link. Na het invullen van het online formulier krijg je bericht van de tennisleraar. Als je inschrijving geaccepteerd is, krijg je een email met een login, waarmee je vanaf half september de indeling kan bekijken en nieuws over de tennislessen. Om je te kunnen inschrijven voor de lessen moet je lid zijn van LTC Plaswijck. Aanmelden als lid kan via http://www.ltcplaswijck.nl/over-ons/lid-worden/ Situatie augustus 2016: Voor 2016 kunnen we geen jeugdleden meer plaatsen. Je kunt je wel vast aanmelden voor lidmaatschap per 1 januari 2017. Voor senioren hebben we nog enkele plekken beschikbaar.

Reglement

ZomerseizoenSenioren2018

Reglement

Senioren zomerseizoen18

Lesreglement tennistrainers tennispark Plaswijck

Tennislessen:
1. De tennislessen worden gegeven op het tennispark Plaswijck in Rotterdam.
2. De tennislessen worden gegeven op de door de trainer vastgestelde dagen en tijdstippen. De lessen worden gedurende het zomer- c.q. winterseizoen gegeven volgens een van tevoren vastgesteld lesrooster.
3. Een lesuur duurt 50 minuten; een half lesuur duurt 25 minuten.
4. Er wordt in principe geen les gegeven op zondagen, officiële feestdagen (1e en 2e Paasdag, Hemelvaartsdag, 1e en 2e Pinksterdag, 1e en 2e Kerstdag, nieuwjaarsdag) en in het grootste deel van de basisschool vakanties.
5. De lesindeling/trainingsrooster wordt in de week voorafgaand aan de start van de cursus bekend gemaakt.
6. Er wordt geprobeerd zoveel mogelijk in homogene groepen te trainen.
7. Zonder tegenbericht gaat de training altijd door. Bij twijfel i.v.m. bijvoorbeeld slecht weer, dien je contact op te nemen met de trainer. De trainer beoordeelt of een training wel of geen doorgang kan vinden. Lessen die door eigen toedoen/omstandigheden/verhindering worden gemist, kunnen niet ingehaald worden.
8. In geval van het niet doorgaan van de les vanwege weersomstandigheden geldt het volgende: 1e les wordt ingehaald, 2e niet, 3e wel, 4e niet tot een maximum van 3 lessen.
9. Inhaallessen worden in principe gepland aansluitend aan de reguliere cursus (de inhaalweek).
10. Privé-lessen worden altijd ingehaald behalve als privé-lessen door eigen toedoen/verhindering worden gemist en niet zijn afgemeld. Een privé-les dient minimaal 24 uur van te voren te worden afgezegd. Anders kan de les niet worden ingehaald.
11. Eenmaal aangevangen lessen worden nooit ingehaald. Lessen die uitvallen door verhindering van een trainer worden altijd ingehaald. Een verandering van lesdag en tijdstip is in dat geval mogelijk. Bij afwezigheid van de trainer bestaat de mogelijkheid dat deze vervangen wordt door een andere trainer.
12. Deelname aan de training is voor eigen risico. De tennistrainers zijn niet/op geen enkele wijze verantwoordelijk/aansprakelijk voor persoonlijke ongevallen en eventueel daaruit voortvloeiende schade, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van cursisten, evenals blessures.


Inschrijving en betaling
13. Door middel van aanmelding voor de lessen via Mijn Tennisles verbindt u zich aan dit lesreglement en ontstaat een betalingsverplichting van het lesgeld.
14. Bij tussentijdse beëindiging door cursist c.q. wettelijke vertegenwoordiger blijft het totale lesgeld verschuldigd.
15. In geval van blessures, ziekte, verhuizing etc. kan alleen tot teruggave van het lesgeld worden overgegaan als de vrijgekomen trainingsplaats door iemand anders wordt ingenomen. De leerling kan in dat geval aan hem te geven lessen overdragen aan een andere persoon in overleg met de trainer. De trainer beoordeelt of deze derde persoon qua niveau voldoende in de groep past.
16. In geval betaling, al dan niet gedeeltelijk, heeft plaats gevonden, kan alleen restitutie van het lesgeld plaats vinden volgens artikel 16.
17. Om de tennislessen zo optimaal mogelijk te laten verlopen, werken de tennistrainers met onderstaande 'spelregels' voor op de tennisbaan:
- Geef verhindering of absentie door aan de trainer voordat de training begint.
- Zorg dat je op tijd bij de training verschijnt.
- Het dragen van sport / tenniskleding is verplicht.
- Personen die niet deelnemen aan de training zijn niet toegestaan op de tennisbaan.
- Heb je een blessure of gezondheidsprobleem geef dat dan bij de trainer aan. Hij kan dan rekening met je houden.
- De trainer handhaaft de orde tijdens de door hem te geven lessen. Wangedrag/onbehoorlijk gedrag wordt niet getolereerd.
18. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de trainer.

Back

Nieuws

Geen nieuws
(minder dan één minuut geleden)

Contact

Voor meer informatie kunt u contact met ons op nemen via het contactformulier