TV Strijdo

Inschrijven tennisles

Hier kunt u zich opgeven voor de tennislessen. Na het invullen van het online formulier krijgt u bericht van de tennisleraar. Als uw inschrijving geaccepteerd is, krijgt u een email met een login. Veel plezier met de tennislessen!

Inschrijven tennislesWinterlessen 2016-2017 - Klik hier om je in te schrijven
 • Jeugd 4-6 personen (1 lesuur)
 • Senioren 4 personen (1 lesuur)
 • Senioren 2 personen (½ lesuur)
 • Senioren 2 personen (1 lesuur)
 • Senioren Privé les (½ lesuur)
 • Jeugd Privé les (½ lesuur)
 • Conditietraining voor de jeugd
 • Junioren duoles (½ lesuur)
 • Junioren duoles (1 lesuur)
 • 5 Tennislessen voor 25 euro.

 • Reglement

  Winterlessen 2016-2017

  Artikel 1.
  Het volgen van tennistrainingen is alleen mogelijk als lid van TV Strijdo.

  Artikel 2.
  De tennislessen bij TV Strijdo worden verzorgd door Top tennis Training Brabant ism tennisvereniging Strijdo.
  De cursus begint op maandag 3 oktober 2016 en omvat 17 lessen van één lesuur of 17 lessen van één half lesuur per week. Op de kalender op de website van Tv Strijdo staan de lesweken voor het lesseizoen.

  Artikel 3.
  Inschrijvingen zijn mogelijk t/m zondag 18 september 2016.
  Pas na inschrijving kunt u worden ingedeeld.
  Inschrijving geeft niet automatisch recht op plaatsing. Inschrijvingen na de sluitingsdatum worden geplaatst op een wachtlijst. Plaatsing in een lesgroep is dan alleen nog mogelijk, indien er ruimte is in een lesschema van een trainer én er, naar het oordeel van de trainer en de trainingscoördinator van TV Strijdo, een zinvolle groepssamenstelling mogelijk is.
  Lesuren worden ingepland met dien verstande dat er blokken van meerdere uren gemaakt kunnen worden.
  Bij onvoldoende aanmeldingen kunnen programma's komen te vervallen.

  Artikel 4.
  Een lesuur duurt vijftig minuten, een half lesuur duurt vijfen¬twintig minuten. De trainer geniet in principe tien minuten pauze nadat hij vijftig minuten les heeft gegeven, resp. 5 minuten na een les van 25 minuten. Deze overige minuten kunnen door leerlingen gebruikt worden voor de warming-up en/of cooling-down. De leerlingen kunnen dus 60 minuten gebruik maken van de lesbaan.
  Bij incompleetheid van de lesgroep, 3 personen, wordt de lestijd aangepast naar 40 min effectieve lestijd, 45 minuten gebruik maken van de lesbaan. Als bij het inplannen van alle lesuren blijkt dat het niet mogelijk is 60 min aan te houden per lesgroep, worden de lesgroepen per 50 min aaneengesloten ingedeeld. Dit om nog meer leden van TV Strijdo in te kunnen delen.

  Artikel 5.
  Jeugdleden die inschrijven voor groepstraining kunnen worden ingedeeld in een lesgroep van 4,5 of 6 personen.
  Dit is afhankelijk van de planning en opgegeven informatie van de leerling.

  Als een lesgroep uit 4 personen bestaat wordt de lesprijs € 210,00 p.p.
  Als een lesgroep uit 5 personen bestaat wordt de lesprijs aangepast tot € 168,00 p.p.
  Als een lesgroep uit 6 personen bestaat wordt de lesprijs aangepast tot € 140,00 p.p.
  Er kan niet voor deze grotere lesgroepen worden ingeschreven, de trainer bepaald de groepsgrootte.
  Het is mogelijk om op het inschrijfformulier ( bij opmerkingen ) aan te geven wat uw voorkeur geniet, 4,5 of 6 personen. We proberen dan met uw voorkeur rekening te houden maar kunnen geen garanties geven hieromtrent.


  Artikel 6.
  De lessen worden gegeven, op in overleg met de trainingscoördinator van TV Strijdo vast te stellen tijdstippen, met een onderbreking van de (meeste van de) reguliere basisschoolvakanties in Oosterhout en omstreken, en de erkende Nederlandse feestdagen. Het lesschema wordt aan het begin van het seizoen definitief vastgesteld (met daarin opgenomen de vakanties en de feestdagen).


  Artikel 7.
  Door het insturen van het ingevulde inschrijfformulier geeft de cursist zich definitief op voor de cursus van 17 weken en machtigt hij/zij tevens Top Tennis Training Brabant middels een automatische incasso om het lesgeld te incasseren.
  • Het lesgeld wordt in 4 termijnen afgeschreven.


  AFWEZIGHEID/VERVALLEN VAN LESSEN
  Artikel 8.
  Indien lessen uitvallen wegens weersomstandigheden, dan worden op het einde van de cursus de lessen als volgt ingehaald: de eerste 3 lessen die wegens weersomstandigheden komen te vervallen, worden ingehaald. Overige lessen vervallen. Eenmaal begonnen lessen worden niet meer ingehaald.
  Bij slecht weer kan er door de trainer worden besloten een theorieles te geven. Dit kan alleen bij de juniorlessen voorkomen. De lessen worden gegeven met een door Top tennis Training Brabant geleverde theoriebox. Er mag per seizoen maximaal 1 theorieles worden gegeven.

  Artikel 9.
  Bij ziekte of afwezigheid van de vaste trainer zal de training:
  1. op een, in overleg met de trainer te bepalen, tijdstip worden ingehaald of,
  2. op de gebruikelijke tijd worden verzorgd door een vervangende trainer, met geldige KNLTB-
  licentie.

  Artikel 10.
  Ziekte of afwezigheid van een cursist heeft geen invloed op het door de cursist verschuldigde lesgeld. Het bewuste lesuur komt voor de zieke of afwezige leerling te vervallen.

  Artikel 11.
  Indien een cursist verhinderd is, wordt hij/zij geacht dit vroegtijdig te melden bij de trainer.

  Artikel 12.
  Indien betaling van het lesgeld niet mogelijk is, kan Top Tennis Training Brabant, op aangeven van
  TV Strijdo, deelname aan de les(sen) uitsluiten tot het moment dat het lesgeld alsnog is voldaan. Deze vervallen (les)sen kan de cursist achteraf niet inhalen.
  KWALITEIT
  Artikel 13.
  Top Tennis Training Brabant zal er alles aan doen de kwaliteit van de lessen op een verantwoord niveau te houden.

  Artikel 14.
  De trainer zal, behalve aan speltechnische en speltactische facetten, ook aandacht besteden aan zaken als sportief gedrag op en rond de baan plus elementaire regels van sporthygiëne en blessurepreventie.  Artikel 15.
  De trainer, zal naar beste eer en geweten de groepsindelingen vaststellen. Tussentijdse wijzigingen in de groepssamenstelling kunnen worden doorgevoerd indien de trainer dit wenselijk acht. De betreffende cursisten worden hiervan vroegtijdig op de hoogte gebracht door de trainer. De tussentijdse wijzigingen zullen worden voorgelegd en/of medegedeeld aan de trainingscoördinator van TV Strijdo.
  SLOTBEPALINGEN
  Artikel 16.
  De cursist kan een aan hem/haar te geven les niet overdragen aan een derde, met uitzondering van het bepaalde in artikel 17.

  Artikel 17.
  Bij voortijdige beëindiging van de cursus door een cursist, om welke reden dan ook, vindt er geen restitutie plaats van het resterende lesgeld. In het geval van langdurige afwezigheid is het mogelijk om de lessen over te dragen aan een derde, mits van gelijk niveau en in overleg met de trainer. Een eventuele financiële regeling tussen de vertrekkende en de komende cursist wordt in onderling overleg tussen hen vastgesteld. Top Tennis Training Brabant en TV Strijdo hebben hier geen bemoeienis mee.

  Artikel 18.
  Het volgen van tennislessen is voor eigen risico. Top Tennis Training Brabant en TV Strijdo kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige schade of lichamelijk letsel voortkomend uit trainingen.


  Artikel 19.
  In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist Top Tennis Training Brabant, indien mogelijk na overleg met de trainingscoördinator van TV Strijdo.

  Maurice Pinkster

  Back

  Nieuws

  Geen nieuws
  (minder dan één minuut geleden)

  Contact

  Voor meer informatie kunt u contact met ons op nemen via het contactformulier